Rejestracja

Księgowość Słownik

Podatek u źródła

Kogo dotyczy zagadnienie podatku u źródła?

Pod obowiązek poboru podatku u źródła podlegają, zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jak i osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Jako płatnicy tego podatku muszą znać zarówno obszary, których dotyczy zagadnienie podatku u źródła, jak i zapoznać się z podpisanymi przez Polskę z innymi państwami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ten sposób zostanie prawidłowo ustalony obowiązek podatkowy lub zastosowane zwolnienie od zapłaty tego podatku.

 

Zakres przedmiotowy

Katalog przedmiotowy podatku u źródła jest wymieniony w Ustawie (Art. 21 ust. 1 Ustawy [1]). Dotyczy on przede wszystkim należności licencyjnych i usług niematerialnych. Obejmuje przychody:

  • odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Na tę grupę ustalono podatek w wysokości 20% przychodów z wyżej wymienionych tytułów. Natomiast podatek dochodowy w wysokości 10% dotyczy przychodów z tytułu:

  • należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu
    w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.Inne koncepcje rachunkowości