Rejestracja

Księgowość Słownik

RMK bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne, prezentowane po stronie pasywów – występują w przypadku gdy jednostka gospodarcza poniosła koszt danego okresu, ale nie otrzymała jeszcze faktury na ten koszt. Przykładem może być np. zużycie wody, odczytywane na podstawie licznika, na które faktura przychodzi raz na kwartał na koniec okresu rozliczeniowego. Tak jak RMK czynne, rozliczenia miedzyokresowe bierne księgujemy na kontach zespołu "6"
Inne koncepcje rachunkowości