Rejestracja

Księgowość Słownik

Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Działalność operacyjna jest to podstawowa działalność przedsiębiorstwa. Jest to przede wszystkim działalność polegająca na produkcji i sprzedaży produktów lub usług klientom.

Dzięki wyodrębnieniu tej grupy jako pierwszej w rachunku przepływów pieniężnych uwidoczniona jest skuteczność przedsiębiorstwa w generowaniu przepływów pieniężnych z działalności podstawowej, bez uwzględnienia transakcji mających charakter jednorazowy (jak sprzedaż lub zakup środków trwałych) lub niezwiązanych z podstawową działalnością, takich jak przepływy związane z finansowaniem przedsiębiorstwa lub jego działalnością inwestycyjną. Do przepływów z działalności operacyjnej zalicza się przede wszystkim:

 • Przepływy ze sprzedaży dóbr i usług,
 • Wypływy z tytuły zapłaty dostawcom za dostawy towarów i materiałów,
 • Wypłaty wynagrodzeń dla pracowników,
 • Wypływy z tytułu podatków i opłat.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej to przede wszystkim:

 • Zakup i sprzedaż środków trwałych,
 • Udzielanie pożyczek oraz otrzymywanie ich spłat,
 • Zakup i sprzedaż udziałów i akcji innych podmiotów gospodarczych.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

W tej sekcji znajdują się jedynie przepływy pieniężne związane z finansowaniem przedsiębiorstwa, czyli przede wszystkim:

 • Przychody z emisji udziałów i akcji,
 • Przychody z emisji papierów dłużnych,
 • Wypływy z tytułu wypłaty dywidend,
 • Wypływy z tytuły wykupu akcji własnych przedsiębiorstwa,
 • Wypływy z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.Inne koncepcje rachunkowości