Rejestracja

Księgowość Słownik

Rachunek zysków i strat

Służy do oceny działalnści jednostki gospodarczej oraz zarządzania nią i obok bilansu jest to jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego.

Rachunek zysków i strat jest powiązany z bilansem wartością osiągniętego wyniku finansowego z całej działalności gospodarczej.

W rachunku zysków i strat wykazuje się pozycje odzwierciedlające skutki operacji wynikowych, a więc takich, które powodują powstawanie kosztów i strat ale także przychodów i zysków.

Rachunek zysków i strat zawiera szeroki zakres informacji dotyczących:

 • przychodów i kosztów z działalności operacyjnej,
 • przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej,
 • przychodów i kosztów finansowych,
 • strat i zysków nadzwyczajnych,
 • obowiązkowych obiciążeń wyniku finansowego.

Sprawozdanie zawiera także informacje o cząstkowych rezultatach finansowych działalności jednostki gospodarczej, takich jak:

 • wynik ze sprzedaży,
 • wynik z działalności operacyjnej,
 • wynik z działalności gospodarczej,
 • wyniku finansowym brutto i jego obciążeniach podatkowych,
 • wyniku finansowym netto.

Stworzenie takiej klasyfikacji cząstkowych wyników z działalności jest następstwem stwierdzenia czy przychody i koszty powstają w ramach:

 1. statutowej (zasadniczej) działalności gospodarczej wyrażającej się w wytworzeniu i zbyciu produktów lub zakupie i sprzedaży towarów i materiałów,
 2. działalności towarzyszącej działalności statutowej, czyli tzw. pozostałej działalności operacyjnej zakładając koniecznośc porówniania pozostałych przychodów operacyjnych z pozostałymi kosztami operacyjnymi,
 3. działalności mającej na celu pozyskiwanie kapitału i jego obsługę, tzn. związaną z obrotem papierami wartościowymi i utrzymaniem innych składników majątkowych,
 4. działalnością poza "zwykłą" działalnością jednostki, której skutki sa spowodowane zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem niekórych rodzajów działalności, a także czynnościami związanymi  z postępowaniem naprawczym lub układowym.

Rachunek zysków i strat może być sporządzany w dwóch wariantach porównawczym i kalkulacyjnym.

Różnice między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym Rachunku zysków i strat polegają na różnych sposobach ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów.
Inne koncepcje rachunkowości