Rejestracja

Księgowość Słownik

Raport kasowy

Dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym obejmujący wszystkie operacje kasowe dokonywane w danym dniu lub innym okresie czasu. Raport kasowy należy zamknąć najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego

Raport kasowy to zestawienie ponumerowanych i ułożonych według dat:

1. faktur i rachunków zapłaconych gotówką,

2. oraz asygnat kasowych: tzn. dowodów wpłaty lub wypłaty gotówki:

  • KP (kasa przyjmie) – pokwitowanie odbioru gotówki przez kasę firmy,
  • KW (kasa wyda) – pokwitowanie wypłaty gotówki z kasy firmy.

podsumowanych i z zaznaczonym stanem kasy na początek i na koniec danego okresu.
Inne koncepcje rachunkowości