Rejestracja

Księgowość Słownik

Różnice kursowe

Przed dokonaniem zapisu w księgach rachunkowych mamy dwukrotny obowiązek przeliczenia operacji dokonanych w obcej walucie na złotówki.

Za pierwszym razem (zgodnie z przepisami podatkowymi) dokonujemy przeliczenia po kursie opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie obowiązku podatkowego.

Za drugim razem przeliczenia dokonujemy w chwili rozliczenia transakcji po kursie faktycznie obowiązującym w danym dniu.

W większości przypadków zastosowany do faktycznego rozliczenia kurs różni się od przyjętego wcześniej kursu do celów podatkowych. Różnice kursowe są więc wynikiem zmienności kursów walut w czasie.

 

Dodatnie i ujemne różnice kursowe

Dodatnie różnice kursowe zwiększają nasze przychody. Powstają w sytuacji gdy otrzymujemy zapłatę w wysokości wyższej niż wykazany przez nas przychód, jak również gdy dokonamy zapłaty w wysokości niższej niż wykazany przez nas koszt.

Ujemne różnice kursowe powstają w sposób analogiczny: otrzymana zapłata jest niższa niż wykazany przychód oraz dokonana zapłata jest wyższa niże wykazany koszt.
Inne koncepcje rachunkowości