Rejestracja

Księgowość Słownik

Wartości niematerialne i prawne

 

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. (Art. 3 punkt 1 Ustawy o Rachunkowości.)

 

Należą do nich:

Nabyte autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (np. programy komputerowe), licencje, koncesja.

Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych.

Know- how.

Nabyta wartość firmy.

Koszty zakończonych prac rozwojowych.

 
Inne koncepcje rachunkowości