Rejestracja

Księgowość Słownik

Wynik finansowy netto

To ostateczny rezultat działalności gospodarczej jednostki osiągnięty w danym okresie sprawozdawczym po opodatkowaniu.

Analogicznie do wyniku finansowego brutto obliczany jest jako różnica pomiędzy wszystkimi osiągniętymi przez jednostkę przychodami i zyskami, a poniesionymi przez nią kosztami i stratami oraz dodatkowo pomniejszamy go o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

Wynik finanswoy netto wykazywany jest w pasywach bilansu jako składnik kapitałów własnych.

Wynik finansowy netto może być dodatni co oznacza osiągnięcie przez jednostkę zysku, lub ujemy co oznacza stratę. Wykazanie poniesionej straty w bilansie wymaga przedstawienia jej jako wartości ujemnej.

Wygospodarowany przez jednostę zysk netto może zostać przeznaczony na:

  • utoworzenie lub zasilenie kapitałów samofinansowania (zapasowego i rezerwowego),
  • wypłaty z zysku dla właścicieli,
  • dywidendę dla akcjonariuszy,
  • nagrody dla pracówników.

Natomiast poniesiona przez jednostkę gospodarczą strata powinna zostać pokryta z kapitału zapasowego lub jeśli pozwalają na to przepisy z kapitału rezerwowego.
Inne koncepcje rachunkowości