Rejestracja

Księgowość Słownik

Wynik z działalności gospodarczej

Obliczany jest poprzez zwiększenie wyniku z działalności operacyjnej o przychody finansowe i zmniejszenie go o koszty finansowe.
Inne koncepcje rachunkowości