Rejestracja

Księgowość Słownik

Wynik z działalności operacyjnej

Obliczany jest przez zwiększenie wyniku ze sprzedaży o pozostałe przychody operacyjne i zmniejszenie go o pozostałe koszty operacyjne.
Inne koncepcje rachunkowości