Rejestracja

Księgowość Słownik

Wynik ze sprzedaży

Wynik podstawowej działalności operacyjnej jednostki, do której została ona powołana, może to by działalność produkcyjna, handlowa, usługowa lub ich kombinacja.

Wynik ze sprzedaży obliczany jest jako różnica pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, a poniesionymi kosztami współmiernymi do osiągniętych przychodów.

Dokładna procedura ustalania wyniku ze sprzedaży jest uzależniona od przyjętego wariantu ewidencji kosztów. Koszty mogą być ewidencjonowane tylko w układzie rodzajowym (wariant porównawczy) lub w układzie rodzajowym oraz funkcjonalnym (wariant kalkulacyjny).
Inne koncepcje rachunkowości