Rejestracja

Księgowość Słownik

Zestawienie obrotów i sald

To zestawienie sporządzane w celach informacyjnych i kontrolnych zawierające:

  • symbole i nazwy kont,
  • salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
  • obroty za miesiąc i narastająco od początku roku,
  • salda na koniec miesiąca.

Zestawienie obrotów i sald służy do kontroli  polegającej na:

  1. comiesięcznym uzgodnieniu zapisów księgi głównej oraz dziennika ( zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych),

  2. przynajmniej rocznym uzgodnieniu zapisów sald kont pomocniczych z właściwym kontem syntetycznym ( zestawienie obrotów i sald kont analitycznych).Inne koncepcje rachunkowości