Rejestracja

PK PKPK = Polecenie księgowania - Naliczenie odsetek na udzielonej pożyczce krótkoterminowej.

Wn - Pozostałe rozrachunki (240)
Ma - Przychody finansowe (750)

Wanalityce: można to zapisac na koncie Rozrachunki z tytułu pożyczek, najlepiej imiennie.

Zmiany stanu kont:

Przychodowe - (750)


Przychody w ewidencji księgowej.

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
PK PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie przyjetej przedpłaty za wykonanie usług do przychodów bieżącego okresu. 845Konto 845 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywne) 845 / 702Konto 702 - Przychody netto ze sprzedaży usług (Przychodowe) 702
PK PKPK = Polecenie księgowania - Naliczenie odsetek na udzielonej pożyczce krótkoterminowej. 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 / 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: