Rejestracja

WB WBWB = Wyciąg bankowy - Potrącenie przez bank prowizji za wydanie książeczki czekowej.

Wn - Usługi obce (402) , 550
Ma - Rachunek bieżący (130) , 490

Zmiany stanu kont:

Kosztowe - (402)

Kosztowe - (550)

Aktywne - (130)

Kosztowe + (490)


Czeki w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach Szczegóły
Czek - Otrzymanie czeku na okaziciela jako pokrycie należności za sprzedane wyroby. 135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zrealizowanie obcego czeku rozrachunkowego. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135
RK RKRK = Raport kasowy - Zrealizowanie obcego czeku gotówkowego. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 / 135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135
Czek - Zapłacono czekiem rozrachunkowym za zakupione materiały. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 / 135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Potrącenie przez bank prowizji za wydanie książeczki czekowej. 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 , 550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) 550 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 , 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: