Rejestracja

Test z księgowości - Technik rachunkowości 1

Opublikowano:

Zadanie:

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę z zakresu rachunkowości na poziomie szkół policealnych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych.

Test został opracowany na podstawie egzaminów zawodowych przeprowadzanych w latach ubiegłych.

Zakres pytań testowych jest zgodny ze starym jak i nowym egzaminem zawodowym.

lp. Przykład Wn Ma
1

Funkcje zarządzania to:

2

Konta analityczne powstają w wyniku

3

Operacja gospodarcza "WB -realizacja czeku obcego w banku" powoduje zmiany

4

Do rzeczywistego kosztu wytworzenia NIE WLICZA się

5

Cana zakupu towaru netto wynosi 50 zł/szt (cena ewidencyjna), cena sprzedaży netto 70 zł/szt. Towar jest opodatkowany 23% podatkiem VAT. Sprzedano odbiorcy za gotówkę 100 szt towarów. Prawidłowo wyceniony rozchód sprzedanych towarów należy zaksięgować na kontach

6

Niedobór materiałów w magazynie mieszczący się w granicach norm dla ubytków naturalnych rozlicza się w ciężar konta

7

Jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał własny wynosi 75 000 zł, a aktywa ogółem wynoszą 100 000 zł, to wskaźnik stopnia pokrycia majątku kapitałami własnymi wynosi

8

Ile będzie wynosiłl miesięczny odpis amortyzacyjny budynku o wartości początkowej 42 000 zł i rocznej stopie amortyzacyjnej 2,2 %

9

Aby skorygować błąd we własnym zewnętrznycm dowodzie księgowym należy

10

Na podstawie tabeli przedstawiającej wyniki inwentaryzacji w przedsiębiorstwie handlowym można stwierdzić, że

11

W oparciu o poniższe dane ustal metodą statystyczną wynik ze sprzedaży
- przychody netto ze sprzedaży towarów 420 000 zł
- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 260 000 zł
- koszty handlowe 70 000 zł
- przychody finansowe 12 000 zł
- straty nadzwyczajne 10 000 zł
- stawka podatku dochodowego 19%

12

Stanowisko komputerowe księgowej zgodnie z zasadami ergonomii powinno posiadać